• 123 Kolonie i obozy dla dzieci w UK
  • 123 Kolonie i obozy dla dzieci w UK

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ 123 Camps LTD

123 Kolonie is a trading name of 123 Camps ltd. Company incorporated in England and Wales under Companies Act 1985 - Registered No.10327807

I. WARUNKI OGÓLNE


Przed rezerwacją miejsca na imprezie turystycznej organizowanej przez 123 Camps ltd. (zwanego dalej organizatorem, zleceniobiorcą) rodzic/opiekun prawny uczestnika niepełnoletniego zwany w dalszej części umowy zleceniodawcą powinien zapoznać się z treścią poniższego dokumentu. Rezerwacja miejsca odbywa się poprzez uzupełnienie formularza rezerwacyjnego, który jest jednoznaczny z zawarciem umowy.

II. UMOWA KOLONIJNA


1.Zawarcie umowy pomiędzy zleceniodawcą (uczestnikiem), a zleceniobiorcą (organizatorem) następuje w momencie elektronicznego przesłania formularza rezerwacyjnego i wpłacenia zaliczki w kwocie ustalonej przez organizatora.
2.Wszystkie dane osobowe, które zleceniodawca udostępnił organizatorowi podlegają ochronie zgodnie z obowiązującym prawem.
3. Zleceniodawca zobowiązany jest do wpłacenia zaliczki bądź też całości kwoty w ciągu 48h od daty zapisu uczestnika. W razie niedotrzymania tego terminu rezerwację uznaje się za nieaktualną .
4. Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty należnej kwoty za usługę określonej w niniejszej umowie. Istnieje możliwość wpłaty zaliczki w wysokości £100.00 za każdy turnus (£200.00 za turnus podwójny, £300.00 za potrójny itd.) za każde dziecko, ale pozostała część należności musi być wpłacona najpóźniej 70 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu. W przypadku, gdy udział uczestnika zostanie zgłoszony w terminie krótszym niż 70 dni przed rozpoczęciem turnusu, zleceniodawca wpłaci całkowitą należność jednorazowo w dniu dokonania rezerwacji.
5. Niedokonanie w ustalonym terminie wpłat należności za imprezę, lub niedostarczenie wymaganych dokumentów może być przyczyną skreślenia uczestnika z listy.
6. Formularz zdrowotny powinien być wypełniony przez rodzica\prawnego opiekuna i przesłany do 2 tygodni przed rozpoczęciem imprezy. W przypadku, gdy uczestnik zostaje zgłoszony w terminie krótszym niż 7 dni przed wyjazdem, należy dokonać wszelkich starań, aby dokument został uzupełniony nie później niż na 3 dni przed wyjazdem.
7. Zleceniobiorca zapewnia pomoc medyczną 24h na dobę ( personel przeszkolony w pierwszej pomocy, w razie potrzeby przychodnia zdrowia, szpital ). Sugerujemy jednak każdemu uczestnikowi wypoczynku zakup ubezpieczenia w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków. Niestety na terenie UK nie jest możliwe wykupienie tego typu polisy przez organizatora. Zleceniobiorca oferuje doradztwo w wykupie tego typu polisy.
8. Zleceniodawca ma obowiązek poinformować biuro o zmianie nazwiska uczestnika, adresu lub wymianie paszportu (wyjazdy zagraniczne) w terminie wystarczającym na załatwienie wszystkich formalności organizacyjnych.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy do 14 dni przed jej rozpoczęciem z przyczyn od siebie niezależnych jak i niewystarczającej ilości uczestników. Uczestnik otrzymuje wówczas zwrot dokonanej wpłaty. Uczestnikowi nie przysługuje z tego tytułu odszkodowanie.
10. Zleceniobiorca zobowiązany jest do powiadomienia uczestnika o ewentualnej zmianie istotnych warunków umowy (program, termin), niezwłocznie po otrzymaniu informacji uzasadniających takie zmiany. Zleceniodawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o rezygnacji z imprezy w ciągu trzech dni od daty uzyskania powiadomienia. Brak odpowiedzi zleceniodawcy jest równoznaczny z akceptacją nowych warunków umowy.

III. REZYGNACJA


1. Rezygnacja z imprezy przyjmowana jest wyłącznie w formie informacji telefonicznej połączonej z potwierdzeniem wysłanym drogą email na adres office@123camps.co.uk . Za datę wpływu przyjmuje się dzień jej wpływu do biura
2. W przypadku rezygnacji (niezależnie od przyczyny) zleceniobiorca będzie rozliczany wedle następujących zasad:
a) opłata administracyjna w wysokości £50 powyżej 70 dni przed datą rozpoczęcia imprezy (od każdej osoby wpisanej na zgłoszeniu),
b) rezygnacja pomiędzy 70 a 63 dni przed wyjazdem - utrata depozytu.
c) rezygnacja pomiędzy 62 a 35 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy - 60% wartości imprezy zostanie potrącona.
d) jeżeli rezygnacja została złożona w terminie 34 a 21 dni przed datą rozpoczęcia imprezy - 80% wartości imprezy zostanie potrącona.
e) rezygnacja w terminie 20 lub mniej dni przed datą rozpoczęcia imprezy oznacza stratę całej kwoty imprezy.
3) jeżeli zwrot pieniędzy będzie wymagany przed wyjazdem na imprezę lub w czasie jej trwania, pieniądze będą wypłacane z PTS (Protected Trust Services) z doliczeniem opłaty manipulacyjnej w wysokości £8.60 za każdy zwrot.

IV. REALIZACJA UMOWY, REKLAMACJE


1. Organizator zobowiązuje się do należytego wykonania czynności zawartych w umowie, nie odpowiada jednak za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług spowodowanych działaniem lub zaniechaniem klienta lub osób trzecich nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo siłą wyższą.
2. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez uczestnika w mieniu zleceniobiorcy, jak i w mieniu osób trzecich.
3. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe, pieniądze pozostawione przez uczestnika podczas wypoczynku oraz w środkach transportu.
4. Uczestnicy zorganizowanych placówek wypoczynku zobowiązani są stosować się do regulaminów placówek oraz poleceń wychowawców.
5. W przypadkach poważnego naruszenia tych regulaminów lub niestosowanie się poleceń wychowawców (np. spożywanie alkoholu, samowolne oddalanie się, agresja, naganne zachowanie) zleceniobiorca ma prawo odesłać uczestnika do domu na koszt zleceniodawców (opiekunów). Zleceniobiorca nie zwraca pieniędzy za niewykorzystany pobyt.
6. Zleceniobiorca nie dokonuje zwrotu wartości świadczeń, które nie zostały w pełni wykorzystane podczas imprezy z przyczyn leżących po stronie uczestnika (brak chęci uczestniczenia w organizowanych zajęciach lub choroba).
7. Ewentualne spory powstałe w związku z wykonaniem umowy, strony będą rozstrzygały polubownie, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia przez sąd właściwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania powoda.
8. Rodzice lub prawni opiekunowie uczestnika imprezy mają obowiązek zawiadomić zleceniobiorcę pisemnie w karcie kolonijnej wszelkie dysfunkcje (choroby) dziecka. W przypadku ukrycia jakichkolwiek chorób, wad psychicznych lub fizycznych utrudniających sprawowanie opieki nad uczestnikiem imprezy zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki wynikające z tego tytułu. Zleceniobiorca ma prawo odesłać uczestnika do domu na koszt rodziców (opiekunów). Zleceniobiorca nie zwraca pieniędzy za niewykorzystany pobyt.
9. Uczestnik imprezy powinien posiadać bagaż składający się z:
a. 1 dużej torby/walizki (na kółkach), której waga nie powinna przekraczać 15 kg. Bagaż musi być łatwy w obsłudze przez dziecko.
b. bagażu podręcznego (plecak lub mała torba) o wadze do 3 kg,
10. Zleceniobiorca ma prawo odmowy przyjęcia bagażu dodatkowego w przypadku braku miejsca w środku transportu. Jeżeli dziecko potrzebuje zabrać dodatkowy bagaż prosimy o kontakt z biurem.
11. Uczestnik powinien przestrzegać i stosować się do przepisów przewozu określonych przez danego przewoźnika. Za wszelkie zniszczenia w trakcie trwania transportu odpowiada zleceniodawca.
12. Jeżeli rodzice/opiekunowie życzą sobie odebrać dziecko przed dniem zakończenia imprezy zobowiązani są do wcześniejszego poinformowania o tym fakcie drogą telefoniczną zleceniobiorcę najpóźniej na dzień przed datą odbioru. W przypadku nagłym, prosimy o informacje jak najprędziej będzie to możliwe. Zleceniobiorca nie zwraca pieniędzy za niewykorzystany pobyt.
13. W przypadku, gdy zleceniodawca zamierza powierzyć odbiór uczestnika innej osobie, zobowiązany jest udzielić pisemnego upoważnienia zawierającego co najmniej dane personalne tej osoby, numer jej dowodu osobistego lub paszportu, dane personalne uczestnika, wyraźny podpis rodziców/opiekunów. Kopia upoważnienia powinna zostać dostarczona do biura organizatora drogą mailową, bądź osobiście najpóźniej dzień przed zakończeniem wypoczynku.
Ponadto osoba upoważniona podczas odbioru dziecka powinna okazać oryginał upoważnienia organizatorowi wypoczynku, wraz z dokumentem ze zdjęciem.
14. Odwiedziny rodziców lub prawnych opiekunów uczestnika imprezy odbywają się po wcześniejszym zawiadomieniu organizatora.
15. W przypadku przerwania przez zleceniodawcę pobytu dziecka na kolonii z przyczyn nie leżących po stronie zleceniobiorcy równowartość niewykorzystanych świadczeń nie będzie zwracana.
16. W przypadku wystąpienia podczas organizowanej imprezy: epidemii, wirusa lub innej choroby - organizator ma prawo zamknąć kolonię bez zwrotu kosztów. Sugeruje się wykup ubezpieczenia chroniący uczestnika przed takową sytuacją.
a) W przypadku odwołania naszej imprezy (przed datą rozpoczęcia) spowodowanego wprowadzonymi przez rząd UK restrykcjami w związku z istniejącą pandemią COVID-19, koszty zakupu kolonii zostaną zwrócone lub na prośbę przełożone na kolejny wyjazd. Jako, że do dnia wyjazdu wpłaty są zabezpieczone i przetrzymywane na regulowanym prawnie rachunku typu trust account zarządzanym i zabezpieczonym przez Trustees of Protected Trust Services, kwota zwrotu zostanie pomniejszona o opłatę manipulacyjną w wysokości £8.60.
17. Rodzice/opiekunowie uczestnika wyrażają zgodę na:
a) Udział uczestnika w obozie\kolonii oraz we wszystkich zajęciach sportowo-rekreacyjnych .
b) Poddanie uczestnika badaniu alkomatem lub testami narkotykowymi przez zleceniobiorcę, lub osoby przez niego upoważnione w razie zaistnienia uzasadnionego podejrzenia, że uczestnik spożywał alkohol lub zażywał narkotyki czy substancje o podobnym działaniu. Zleceniobiorca zawsze będzie starał się skontaktować uprzednio z rodzicami/opiekunami uczestnika.
c) W razie potrzeby rodzice czy też opiekunowie zgadzają się na wykonanie wszelkich czynności lekarskich związanych z ratowaniem życia czy też zdrowia uczestnika.
d) Wykorzystanie zdjęć lub filmu z udziałem uczestnika zrobionych w trakcie trwania imprezy w materiałach reklamowych organizatora na czas nieokreślony.

V. OŚWIADCZENIA ZLECENIOBIORCY/ORGANIZATORA


1. Zleceniobiorca – 123 Camps ltd oświadcza, iż jest firmą zarejestrowaną w Company House pod numerem 10327807.
2. Zleceniobiorca gwarantuje następujące kwestie:
a) zakwaterowanie w pokojach wieloosobowych, dostęp do pełnego węzła sanitarnego.
b) trzy posiłki dziennie (zgodnie z rozkładem dnia kolonii/ obozu) wraz z napojami.
c) kadry w ilości nie mniejszej niż jeden wychowawca przypadający na 15 uczestników. Wszyscy opiekunowie i organizatorzy posiadają aktualne CRB (DBS) lub inne ważne poświadczenie niekaralności akceptowane w krajach Wielkiej Brytanii.
d) całodobową opiekę personelu przeszkolonego w pierwszej pomocy medycznej z możliwością natychmiastowego kontaktu z lekarzem.
e) zapewnienie nadzoru ratownika nad dziećmi korzystającymi z kąpieli na strzeżonych kąpieliskach lub na basenie.
f) zapewnienie odpowiedniego programu atrakcji. Jeżeli z przyczyn niezależnych od zleceniobiorcy występują zmiany w trakcie trwania kolonii\obozu, zleceniobiorca zobowiązuje się do zorganizowania świadczeń zastępczych i nie uznaje z tego tytułu reklamacji.
g) zapewnienie uczestnikom kolonii opieki podczas ewentualnego transportu do miejsca organizacji kolonii i z powrotem.

VI. BEZPIECZEŃSTWO FINANSOWE


123 Camps ltd. operujący także jako 123 Kolonie, działa według obowiązujących na terenie Wielkiej Brytanii przepisów The Package Travel, Package Holidays and Package Tours Regulations 1992. Dzięki członkostwu w organizacji Protected Trust Services (nr. 5096) gwarantujemy Państwu 100% bezpieczeństwo finansowe. Wszelkie wpłaty przyjmowane są na regulowany prawnie rachunek typu trust account zarządzany i zabezpieczony przez Trustees of Protected Trust Services.

VII. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE


1. Zamawiający ma prawo do bezpośredniego kontaktu z dziećmi w trakcie trwania imprezy (rozmowy telefoniczne oraz ustalone wcześniej z organizatorem odwiedziny w miejscu pobytu na kolonii\obozie).
2. Zleceniodawca zobowiązuje się do wypełnienia i podania w kartach kolonijnych wszystkich ważnych informacji dotyczących stanu zdrowia dzieci (niezbędne do zapewnienia dzieciom właściwej opieki) i przesłania ich do biura 123 Camps najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem turnusu. Jeżeli do wyjazdu zostało mniej niż 14 dni karta powinna być uzupełniona natychmiastowo.
3. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej lub elektronicznej w formie aneksu.


Powrót